18 2007 09:26 | : 401 

, . , - , , , , , . : nflissak@sta.gov.ua.